Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định áp dụng với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND cấp tỉnh; Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; Phòng GD&ĐT; UBND cấp xã.

Theo dự thảo, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, Luật Giáo dục đại học năm 2012, và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các Bộ có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục được quy định ở Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, Luật Giáo dục đại học năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đồng thời phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về phát triển giáo dục, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Xây dựng và trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành các chính sách của địa phương để phát triển giáo dục trên địa bàn.

Giám sát, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý; chỉ đạo và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với Bộ GD&ĐT...

Sở GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBNDcấp tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT.

UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBNDcấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp huyện.

UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền về giáo dục trên địa bàn xã.

Xin chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY