Phân rõ vai trong triển khai bồi dưỡng giáo viên

Phân rõ vai trong triển khai bồi dưỡng giáo viên

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện Quy chế bồi dưỡng thường xuyên, cơ chế phối hợp các bên liên quan trong dưỡng thường xuyên thuộc chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 2020, tổ chức ngày 18-19/5 tại Đà Nẵng.

Trách nhiệm của các sở GD&ĐT

Các sở GD&ĐT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và phối hợp chặt chẽ với các trường đại học sư phạm/học viện được phân công phụ trách. Ra quyết định và cử giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán gửi các trường ĐH sư phạm để phối hợp bồi dưỡng; đảm bảo các điều kiện (nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất,..) triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà. Với trách nhiệm này, sở GD&ĐT phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ LMS cung cấp tài khoản học tập cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà. Đồng thời, phối hợp với các trường đại học sư phạm/học viện tham gia ETEP để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông học tập qua mạng LMS đã được Bộ GD&ĐT công nhận, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sở GD&ĐT cũng có trách nhiệm giám sát quá trình bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, định kỳ báo cáo Bộ GD&ĐT, thông báo cho các trường ĐH sư phạm và Ban quản lý Chương trình ETEP.

Về tổ chức thực hiện: Mỗi cụm trường tiểu học và THCS là một đơn vị bồi dưỡng, dưới sự hỗ trợ của giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông/nhóm giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán của cụm trường thuộc huyện đó. Phòng GD&ĐT quản lý và chỉ đạo bồi dưỡng.

Mỗi cụm trường THPT là một đơn vị bồi dưỡng, dưới sự hỗ trợ của giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán/nhóm giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán cán của cụm trường đó. Sở GD&ĐT quản lý và chỉ đạo bồi dưỡng.

Giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, dưới sự chỉ đạo của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, thực hiện hỗ trợ giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tự học các mô đun bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 liên tục, tại chỗ qua mạng và trong các sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại trường và cụm trường.

Mỗi giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán sẽ hỗ trợ giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 1 mô đun/môn học mà họ đã được bồi dưỡng trước đó tại trường ĐH sư phạm/Học viện Quản lý giáo dục, danh sách cụ thể do sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quy định.

Nhiệm vụ và quyền lợi của giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán được thực hiện theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ngày 20/8/2019 về lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Điều kiện để giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà được cấp giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng là: Kết quả tự học qua mạng được hệ thống LMS đánh giá tự động là đạt; được giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, những người đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho từng nhóm đại trà, đánh giá là đạt; và được các trường ĐH sư phạm tham gia Chương trình ETEP giám sát, ghi nhận kết quả đạt.

Phân rõ vai trong triển khai bồi dưỡng giáo viên ảnh 1
Bồi dưỡng giáo viên. Ảnh minh họa/ INT

Trách nhiệm của giáo viên/cán bộ quản lý cốt cán

Trách nhiệm của giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là học tập các khóa bồi dưỡng do các trường đại học sư phạm/Học viện tham gia Chương trình ETEP tổ chức (qua mạng và trực tiếp) theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của trường/Học viện.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông học tập qua mạng và thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, giám sát quá trình học tập và xác nhận giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà hoàn thành mô đun trên LMS.

Trách nhiệm của giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông là tự học theo hướng dẫn và tài liệu được cung cấp trên hệ thống LMS được Bộ GD&ĐT công nhận, đạt tiêu chuẩn lý thuật do nhà tài trợ chấp thuận với sự hỗ trợ của giáo viên phổ thông/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và cố vấn của giảng viên sư phạm chủ chốt qua hệ thống LMS. Trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp ở trường, cụm trường về các nội dung học tập và ứng dụng trong giảng dạy, làm việc theo nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm của các trường ĐH/Học viện tham gia ETEP

7 trường đại học sư phạm tham gia Chương trình ETEP phụ trách bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông (đại trà) theo địa bàn được phân công. Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các trường ĐH sư phạm chủ chốt ở các vùng, miền theo địa bàn phù hợp tổ chức thực hiện.

Cụ thể, các trường ĐH sư phạm có trách nhiệm: Hằng năm lập kế hoạch bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (phối hợp chặt chẽ với sở GD&ĐT). Tổ chức bồi dưỡng qua mạng và trực tiếp cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; hỗ trợ bồi dưỡng qua mạng cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà.

Giám sát, đánh giá hoat động bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà trong phạm vi được phân công phụ trách. Giám sát, đánh giá, cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên cốt cán và đại trà đã được công nhận đạt trên hệ thống LMS. Thông báo cho sở GD&ĐT danh sách học viên đã hoàn thành mô đun bồi dưỡng và được cấp chứng nhận. Báo cáo định kỳ về Ban quản lý ETEP và thông tin cho các sở GD&ĐT trên địa bàn phụ trách.

Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của các trường ĐH sư phạm/Học viện Quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP sẽ chịu trách nhiệm:

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (trực tiếp và trực tuyến); giám sát, ghi nhận kết quả học tập, hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của mỗi mô đun, khảo sát cuối mô đun, xác nhận hoàn thành mô đun bồi dưỡng cho học viên.

Đồng thời, trợ giúp đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán qua LMS; theo địa bàn được giao và giám sát, ghi nhận việc hỗ trợ của giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong quá trình hỗ trợ giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ