rssheader

21/10/2020

Chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

PV - 11/11/2019, 11:31 GMT+07 | Khoa học
Chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tồn tại tình trạng xả rác thải bừa bãi, không đúng quy định; Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý còn nhiều bất cập; Công tác quản lý rác thải ở nhiều địa phương còn yếu kém dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra ở nhiều địa phương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và mỹ quan khu vực.

Để chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã ra Công văn số 3088/STNMT-BVMT, ngày 5/6/2019 về việc chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo hướng dẫn và đôn đốc kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và các quy định khác của pháp luật có liên quan, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khu lưu giữ chất thải nguy hại, bố trí thiết bị đáp ứng yêu cầu thu gom chất thải và phù hợp với việc phân loại tại nguồn phục vụ cho việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương.

Văn bản của Sở TN&MT cũng yêu cầu UBND các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã có liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng và có biện pháp khắc phục dứt điểm tình trạng trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm