rssheader

19/09/2020

Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

15/04/2020, 12:56 GMT+07 | Kết nối
Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

Bộ hiện nay có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp công lập với bao nhiêu biên chế trực thuộc. Kế hoạch sắp xếp và chuyển giao các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn tới của Bộ.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 6/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, tổng số có 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Theo Quyết định số 1837/QĐ-BNV ngày 6/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của Bộ GD&ĐT năm 2018 là 26.724 người.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Quyết định số 1233/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện kế hoạch trên, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm