rssheader

30/11/2020

Ưu tiên mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học

15/07/2020, 06:44 GMT+07 | Kết nối
Ưu tiên mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học

Thực hiện lộ trình cải cách giáo dục, đến năm 2023 - 2024 và 2024 - 2025, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo Chương trình sách giáo khoa mới.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp tại nhiều địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo rà soát, đầu tư xây dựng bổ sung phòng học mới để học sinh học 2 buổi/ngày.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông.

Bộ GD&ĐT có Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 7/4/2017 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung về ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cụ thể như:

Dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020), Chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục (Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình đến năm 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020) và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt.

Khuyến khích, huy động các nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần giải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.

Đối với cấp tiểu học, hiện nay tỷ lệ phòng học/lớp là 0,94 (để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ phòng học phải đạt 1,0). Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu với UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm, tăng cường cơ sở vật chất, phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó ưu tiên mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm