rssheader

18/06/2021

Thêm trường được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Hải Bình - 04/11/2020, 15:48 GMT+07 | Kết nối
Trường Hữu Nghị 80. Nguồn ảnh: huunghi80.edu.vn Trường Hữu Nghị 80. Nguồn ảnh: huunghi80.edu.vn

Theo Quyết định này, Bộ GD&ĐT giao Trường Hữu Nghị 80 thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho lưu học sinh của Trường.

Thời gian thực hiện từ ngày ký Quyết định này (3/11/2020) đến khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Trước ngày 15/12 hằng năm, Trường Hữu Nghị 80 báo cáo Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm