rssheader

21/01/2021

Nghiên cứu chính sách luân chuyển giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

Hải Bình - 08/11/2019, 14:12 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, không có quy định luân chuyển đối với viên chức.

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hiện đang được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu chính sách luân chuyển giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm