rssheader

21/10/2020

Khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục

Hải Bình - 02/08/2019, 13:10 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Bộ GD&ĐT cho biết: Các quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực GD-ĐT đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

Thực hiện chủ trương này, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các địa phương, các cơ sở GD-ĐT đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển GD-ĐT. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và loại hình dự án xã hội hóa, UBND cấp tỉnh giao các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn tại danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 23/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT về tài trợ cho giáo dục) theo hướng quy định rõ quy trình vận động, tiếp nhận, cơ chế quản lý, sử dụng nguồn tài trợ, xã hội hóa theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Mới đây nhất, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển GD-ĐT. Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chỉ thị về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công (trong đó có lĩnh vực GD-ĐT). Sau khi các văn bản này được ban hành, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích xã hội hóa để tạo điều kiện hơn nữa thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm