rssheader

20/10/2020

Hoàn thiện các quy định để thực hiện cơ chế tự chủ

Hải Bình - 25/10/2019, 14:29 GMT+07 | Kết nối
Cơ chế tự chủ giúp các trường chủ động đầu tư cơ sở vật chất.     Ảnh minh họa/INT Cơ chế tự chủ giúp các trường chủ động đầu tư cơ sở vật chất. Ảnh minh họa/INT

Còn các nghị định quy định cơ chế tự chủ của các bộ, ngành hiện vẫn chưa được ban hành, cụ thể là: Nghị định quy định cơ chế tự chủ của giáo dục nghề nghiệp; y tế; khoa học - công nghệ; sự nghiệp kinh tế; thông tin, truyền thông và báo chí; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục đại học; giáo dục phổ thông và giáo dục khác. Do vậy, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các ngành, địa phương gặp nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định trên.

Với nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập trình Chính phủ.

Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ 2 lần (lần 1 vào năm 2017 nhưng chưa thông qua do cần phải điều chỉnh lại một số nội dung theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lần 2 vào năm 2018 được các thành viên Chính phủ bỏ phiếu thông qua Nghị định).

Bộ GD&ĐT đã có Báo cáo số 1100/BC-BGDĐT ngày 5/12/2018 giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định; Báo cáo số 601/BC-BGDĐT ngày 15/7/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3256/VPCP-KGVX ngày 23/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất mô hình đầu tư, tổ chức quản lý cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 22/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 252/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó chỉ đạo các bộ, ngành “không ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ về tài chính, tổ chức, bộ máy, biên chế và vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập riêng trong từng lĩnh vực”.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP theo hướng đề xuất các nội dung đặc thù về tự chủ tài chính, tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Đối với các nội dung tự chủ về chuyên môn, học thuật, Bộ GD&ĐT quy định trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (dự kiến ban hành trong năm 2019).\

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm