rssheader

18/06/2021

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL giáo dục theo quy định mới từ 28/12/2019

Hải Bình - 22/11/2019, 12:02 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2019; thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế BDTX xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Quy chế này quy định việc BDTX đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên, bao gồm: Tổ chức BDTX; đánh giá và công nhận kết quả BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định mới, BDTX cần đảm bảo nguyên tắc: Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, của địa phương và của ngành.

Bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của giáo viên, cán bộ quản lý.

Thực hiện phân công, phân cấp và cơ chế phối hợp trong tổ chức BDTX. Bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chương trình BDTX thực hiện theo các Chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, bao gồm: Chương trình BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Chương trình BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Chương trình BDTX giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.

Có 3 loại hình tổ chức BDTX, gồm tập trung, từ xa và bán tập trung.

Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX gồm: Cơ sở giáo dục bồi dưỡng giáo viên (trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo);

Cơ sở giáo dục bồi dưỡng cán bộ quản lý: Trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Giáo viên, CBQL giáo dục được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch BDTX.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm