rssheader

05/12/2020

Bộ GD&ĐT tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Hải Bình - 19/10/2019, 13:52 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Điều kiện tham gia tuyển chọn với tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Với cá nhân, điều kiện tham gia tuyển chọn: thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn cho từng nhiệm vụ bao gồm:

Thứ nhất: Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ.

Thứ 2: Thuyết minh nhiệm vụ: Đối với các nhiệm vụ chuyên môn (xây dựng đề cương thuyết minh nhiệm vụ và kèm dự toán kinh phí); đối với các nhiệm vụ tập huấn bồi dưỡng (xây dựng đề cương thuyết minh tập huấn kèm đề cương tài liệu tập huấn và dự toán kinh phí).

Thứ 3: Tiềm lực của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ.

Thứ 4: Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp bộ (nếu có).

Thứ 5: Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) và kinh phí từ các nguồn khác (nếu có). Các hạng mục mua sắm cần 3 báo giá cạnh tranh.

Chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC; Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 139/2010/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và các văn bản tài chính theo quy định hiện hành.

Thuyết minh nhiệm vụ được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu, đóng kèm theo các văn bản được quy định và được đóng quyển có Bìa thuyết minh, lập thành 10 bản, trong đó có 1 bản gốc và 9 bản photo.

Hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên nhiệm vụ; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì nhiệm vụ; họ và tên của chủ nhiệm nhiệm vụ, danh mục tài liệu có trong hồ sơ, 1 bản gốc và 9 bản photo.

Hồ sơ nhiệm vụ đã nộp có thể thay thế bằng hồ sơ mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn quy định. Văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng như yêu cầu ở trên, được nộp trong thời hạn và theo quy định của Thông báo

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 17 giờ 00 ngày 16/11/2019 (theo dấu bưu điện nơi nhận hoặc theo thời gian nhận trên email).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm