Hoàn thiện dự án "Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam"

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về an sinh xã hội đến năm 2020”.
Hoàn thiện dự án "Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam"

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xác định rõ yêu cầu dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ liên quan đến bảo hiểm xã hội và chuyển giao toàn bộ yêu cầu dữ liệu đó cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoàn thiện Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), bảo đảm tránh chồng chéo, lãng phí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong thanh toán, chi trả cho các đối tượng của chính sách an sinh xã hội, nhất là đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng.

Đồng thời nghiên cứu mục đích quản lý và rà soát các đối tượng chính sách giảm nghèo; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng một Dự án riêng về đối tượng và chính sách giảm nghèo.

Phó Thủ tướng giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý trong quá trình hoàn thiện Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam” phải tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể, thống nhất với WB thiết kế lại Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, trong đó xác định hoạt động nào vay vốn WB, hoạt động nào sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án theo quy định hiện hành.

Theo Văn phòng Chính phủ