Hà Tĩnh: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016 trong ngành Giáo dục.
Hà Tĩnh: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong Giáo dục

Theo đó, yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự nhằm phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong công tác giữ gìn ANTT ở mỗi đơn vị trường học.

Thường xuyên giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên phòng chống địch lôi kéo, móc nối, thâm nhập và cài cắm nội gián, tác động phá hoại chuyển hóa nội bộ từ bên trong, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát hiện và đấu tranh kịp thời để loại trừ những yếu tố có thể làm suy yếu, mất đoàn kết nội bộ. Ngăn chặn vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam của các thế lực thù địch.

Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đảm bảo An ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới; Quy định 57 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, quy định một số vấn đề về “bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên như: Phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng xử lí theo thẩm quyền;

Phong trào toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên không vi phạm pháp luật phải xử lí trách nhiệm hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật phải xử lí bằng biện pháp hành chính. Chủ động xây dựng mô hình đơn vị tự quản về ANTT.

Các đơn vị trường học xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, phải chú trọng tuyển chọn bảo vệ đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng theo quy định của Nghị định 06/2013/NĐ-CP, luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị phương tiện, trang phục để lực lượng bảo vệ có đủ năng lực, phẩm chất làm tốt công tác bảo vệ, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và xử lí các tình huống có liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

Tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng bảo vệ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức, đảm bảo 100% bảo vệ phải được tập huấn và huấn luyện nghiệp vụ.