Hà Nội cơ bản không tăng biên chế từ nay đến 2016

Hà Nội cơ bản không tăng biên chế từ nay đến 2016

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội - cho biết: Từ nay đến năm 2016, thành phố cơ bản không tăng thêm biên chế.

Hà Nội cơ bản không tăng biên chế từ nay đến 2016 ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thị sát bộ phận 1 cửa tại phường Nhân Chính

Hà Nội sẽ tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố để tinh giảm biên chế, đưa ra khỏi biên chế những trường hợp năng lực, phẩm chất kém, sức khỏe yếu, hiệu quả, chất lượng công tác không đạt yêu cầu; kiên quyết cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, thay thế những người không đủ khả năng với công việc tương ứng được giao.

Thành phố sẽ thực hiện nguyên tắc số công chức tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% số công chức đã ra khỏi biên chế; 50% biên chế còn lại để bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng.

Thành phố Hà Nội sẽ xác định khung giá, phí các dịch vụ sự nghiệp công lập, từng bước tính đủ tiền lương, chi thường xuyên theo lộ trình, phù hợp với thu nhập người dân thành phố.

Theo đó, Hà Nội xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp theo 3 mức, gồm mức tính đủ tiền lương; mức tính đủ tiền lương và chi phí quản lý; mức giá tính đủ tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định.

Trên cơ sở đó, phân loại loại các đơn vị sự nghiệp để thực hiện theo ba mức giá cho phù hợp. Các đối tượng thụ hưởng phải chi trả theo giá, phí dịch vụ. Thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc, vùng xã trung tâm và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản và thiết yếu.

Hà Nội cũng nghiên cứu, từng bước điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung của thành phố, bảo đảm từng bước nâng cao thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động.

Hàng năm, thành phố dành 50% tăng thu ngân sách thành phố (tăng thu dự toán năm sau so với năm trước và tăng thu thực hiện so với dự toán) cho cải cách tiền lương.

Thành phố mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đến người lao động, phấn đấu đến năm 2020 có trên 55% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trên 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 85% dân số thành phố tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ có nhiều cơ chế chính sách động viên, khuyến khích người có công cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo Vietnam+