Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh

Theo đó, gợi ý đáp án phần trắc nghiệm như sau:

1. D

2. C

3. C

4. A

5. B

6. A

7. C

8. A

9. D

10. B

11. C

12. D

13. False

14. False

15. True

16. True

17. C

18. D

19.A

20.B

21.C

22.D

23. A

24. C

25.

Occasionally

26.

impressive

27.

nominee

28.

attention

29.

conservation

30.

decorating

Gợi ý đáp án phần tự luận như sau:

31. Modern patterns have been added to the Ao dai to make it more fashionable.

32. Nowadays, learning a foreign language is compulsory for students of all ages.

33. ... Linh (should) clear up the garbage before leaving.

34. …a long time since we last used these machines.

35. … play tennis better than Thu.

36. … were not travelling on uncomfortable buses.

Cô trò Trường THPT Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: INT

Bàn về tính lý luận văn học

GD&TĐ - Lý luận văn học tồn tại như một môn học độc lập ở một số trường đại học; nó cũng là một phân môn cho sinh viên và học sinh THPT thế hệ trước.