rssheader

30/09/2020

Giáo viên Âm nhạc có dạy Tin học?

04/06/2020, 07:15 GMT+07 | Bạn đọc
Giáo viên Âm nhạc có dạy Tin học?

Còn khối 3, 4 nhà trường phân công giáo viên Âm nhạc (có chứng chỉ Tin học loại A) sang dạy môn Tin để đủ số tiết theo định mức đối với giáo viên tiểu học. Vậy giáo viên Âm nhạc có dạy Tin học không? Ban giám hiệu phân công như vậy đã hợp lý chưa? (ducki***@gmail.com).

* Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”, quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, theo thư bạn viết, việc Ban giám hiệu trường bạn công tác phân công giáo viên Âm nhạc dạy Tin học là chưa phù hợp.

* Hỏi: Tôi được UBND huyện ký hợp đồng làm giáo viên Tin học THCS. Tôi dạy được 5 năm, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Nay tôi xin nghỉ việc. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp không? - Nguyễn Văn Hùng (TP Hà Nội).

* Trả lời: Theo Điều 45 Luật Viên chức hiện hành quy định: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Bị buộc thôi việc; Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này; Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Ngoài ra, bạn có thể nghiên cứu, tham khảo Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động”.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm