rssheader

31/10/2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025

Hải Bình - 16/07/2019, 13:27 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, về chuẩn bị đội ngũ, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên.

Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng chương trình GDPT mới, xác định đối tượng và số lượng giáo viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình GDPT phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai chương tình GDPT mới; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Bộ GD&ĐT tổ chức; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh.

Đảm bảo tất cả giáo viên cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình GDPT đối với từng cấp học.

Cùng với đó, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

Về cơ sở vật chất: Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh; xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2019- 2025.

Chỉ đạo các cơ sở GDPT sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình GDPT đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các đề án nâng cao chất lượng giáo dục. Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ GD&ĐT; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

Phối họp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện dự toán ngân sách, kinh phí thực hiện đổi mới chương trình GDPT mới.

Với tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của địa phương bổ sung cho nội dung bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Khảo sát thực trạng về triển khai giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình GDPT mớ. Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu và trình Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu trước khi triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm