rssheader

26/02/2021

Hướng dẫn công tác pháp chế ngành GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh

Lập Phương - 23/10/2018, 09:18 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Nhiêm vụ chung được chú trọng là tiếp tục xây dựng và phát huv vai trò của đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các cơ sở GD&ĐT và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định sổ 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Cùng với đó, tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi thành luật. Thực hiện rà soát văn bản tại đơn vị, kiến nghị thủ trưởng ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

Về nhiệm vụ cụ thể, ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, các cơ sở GD&ĐT tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc kiện toàn nhân lực làm công tác pháp chế; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác thi đua, khen thưởng.

Sở GD&ĐT thực hiện kiểm tra, rà soát công tác pháp chế, PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Đánh giá và khen thưởng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả về công tác PBGDPL trong ngành GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm