rssheader

30/07/2021

Hoàn thiện Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy

Lan Anh - 24/06/2021, 11:38 GMT+07 | Giáo dục
Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì cuộc họp Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo lần thứ 4.

Theo đó, vào ngày 13/8/2007, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT).

Ngày 10/6/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2016 và thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học tại Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT.

Quá trình thực hiện Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của học sinh, sinh viên, cũng như trong giáo dục lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Tuy nhiên, trước sự phát triển kinh tế- xã hội và yêu cầu đổi mới giáo dục, Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT, Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT bộc lộ một số bất cập, hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay. Vì vậy, việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 42/2007/QĐÐ-BGDĐT và Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT là cần thiết.

Qua nghiên cứu, đối chiếu với các văn bản của Đảng và Nhà nước cho thấy, nội dung của dự thảo Thông tư, dự thảo Quy chế phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; phù hợp với Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành; bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Riêng về nội dung về thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên được quy định tại Chương VI, đây là một nội dung rất quan trọng trong hoạt động quản lý học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục; đây cũng là một nội dung tương đối độc lập và cần được quy định một cách thống nhất, đồng bộ trong hệ thông các văn bản về thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Vì vậy, đơn vị chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến thẩm định, tuy nhiên việc thực hiện công tác học sinh, sinh viên phải luôn gắn liền với công tác khen thưởng và xử lý vi phạm của học sinh, sinh viên. Do đó, đơn vị đề nghị để lại nội dung thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV như trong dự thảo.

Việc xây dựng Thông tư đã được đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện một cách bài bản, công phu, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định. Dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua việc tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản, đăng tải dự thảo Thông tư và tài liệu kèm theo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

Theo đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên- đơn vị chủ trì soạn thảo, đây là một Thông tư có nội dung lớn, vì vậy cần có sự sắp xếp, chỉnh lý lại bố cục của Quy chế một cách khoa học hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp dụng sau này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm