rssheader

25/11/2020

Hà Nội mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp dạy nghề

Lập Phương - 20/08/2014, 16:00 GMT+07 | Giáo dục
Hà Nội mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp dạy nghề

Theo đó, nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên Hà Nội năm học này là tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2014” và kế hoạch “Xóa mù chữ đến năm 2020 thành phố Hà Nội”…

Tiếp tục củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau THCS; đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên và xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện các nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục thường xuyên, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa – kỹ năng; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên…

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Trưởng ban kiểm tra liên ngành quận, huyện, thị xã quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng trên địa bàn căn cứ vào tình hình cụ thể của quân, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm