rssheader

24/06/2021

ĐH định hướng nghiên cứu: tối thiểu 50% giảng viên cơ hữu là tiến sĩ

Lập Phương - 24/03/2019, 10:12 GMT+07 | Giáo dục
ĐH định hướng nghiên cứu: tối thiểu 50% giảng viên cơ hữu là tiến sĩ

Đây là một trong những tiêu chí của cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Cụ thể, theo dự thảo Nghị định, cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu được tổ chức và hoạt động phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn; gắn kết đào tạo với nghiên cứu; phát triển đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đạt các tiêu chí sau:

Tỷ lệ chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ không dưới 50% tổng số chương trình đào tạo cấp bằng; quy mô người học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không ít hơn 25% tổng quy mô đào tạo và cấp tối thiểu 20 bằng tiến sỹ/năm;

Tỷ trọng nguồn thu từ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao không thấp hơn 25% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học.

Công bố tối thiểu 100 bài báo ISI/Scopus/năm trong toàn cơ sở giáo dục đại học và đạt tỷ lệ trung bình 0,3 bài/năm/giảng viên trong 3 năm gần nhất.

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20; tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học.

Hằng năm, trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học do các cơ sở giáo dục đại học báo cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ GD&ĐT công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học đạt các tiêu chuẩn định hướng nghiên cứu để xã hội giám sát và đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm