Dự kiến điều kiện chuyển "trường đại học" thành "đại học"

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể dự kiến các điều kiện để chuyển trường đại học thành đại học như sau:

Trường đại học đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng; Có ít nhất 5 trường thuộc trường đại học được thành lập theo quy định tại khoản 4 Điều này; Có nghị quyết của hội đồng trường;

Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học đối với trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục;

Có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của trường đại học.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học, gồm:

Có ít nhất 3 trường đại học đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tham gia liên kết; các trường đại học tham gia liên kết phải cùng loại hình, trừ trường hợp trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục không vì lợi nhuận;

Có nghị quyết của hội đồng trường các trường đại học tham gia liên kết thành đại học;

Có quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; điều kiện thành viên được gia nhập hoặc tách khỏi đại học; các nội dung khác, nếu có;

Có ý kiến chấp thuận của cơ quan trực tiếp quản lý các trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận củacác nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục;

Có ý kiến đồng ý của UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của các cơ sở giáo dục đại học.

Ngoài nội dung trên, dự thảo Nghị định cũng quy định về việc đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học; Chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường; công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng trường và thành viên hội đồng trường công lập;

Thủ tục thành lập hội đồng trường, công nhận hội đồng trường; công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng trường của trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học;

Quy định về cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; quy định về phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học; về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học; trình độ đào tạo một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù; văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học; hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; hoạt động hợp tác quốc tế trong cơ sở giáo dục đại học; rút vốn và chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7?2019.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ