rssheader

25/10/2020

Đại học Quốc gia Hà Nội có Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

ND - 30/07/2019, 18:19 GMT+07 | Giáo dục
Đại học Quốc gia Hà Nội có Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy là đơn vị trực thuộc Viện Đảm báo Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng triển khai trực tiếp hỗ trợ giảng viên và giáo viên về phương diện công nghệ và phương pháp trong quá trình giảng dạy; thiết kế đề cương, bài giảng, sử dụng công nghệ để hỗ trợ đội ngũ giảng viên trong hoạt động giảng dạy.

Trung tâm cũng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển các công nghệ dạy học mới và chuyển giao cung cấp các dịch vụ về phương pháp, công nghệ hỗ trợ giảng dạy và khuyến khích giảng viên, giáo viên cập nhật, đổi mới hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy còn có trách nhiệm thực hiện cung cấp các giải pháp hỗ trợ giảng viên và giáo viên thúc đẩy phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp cho người học phát triển kỹ năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện định kỳ việc đánh giá tác động của phương pháp, công nghệ dạy học và hoạt động đổi mới giảng dạy tới sự tiến bộ của người học, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy - học trong toàn hệ thống.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm