rssheader

29/11/2020

Cao Bằng đặt lộ trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hải Bình - 22/07/2019, 11:50 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu, giai đoạn 2019-2020: Tập trung đào tạo 11.000 lao động, trong đó trình độ trung cấp 300 người, sơ cấp và dưới 3 tháng 8.000 người. Phấn đấu đạt 80% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.

Giai đoạn 2021-2025: Tập trung đào tạo mới, đào tạo lại cho khoảng 28.000 lao động; trong đó trình độ cao đẳng khoảng 200 người, trung cấp khoảng 800 người, sơ cấp và dưới 3 tháng khoảng 27.000 người. Phấn đấu đạt ít nhất 80% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, đào tạo lại.

Giai đoạn 2026-2030: Tập trung đào tạo mới, đào tạo lại cho khoảng 30.000 lao động; trong đó trình độ cao đẳng khoảng 300 người, trung cấp khoảng 1.500 người, sơ cấp và dưới 3 tháng khoảng 28.200 người. Phấn đấu đặt ít nhất 85% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, đào tạo lại.

Để thực hiện mục tiêu này, kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý; biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật người lao động; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững;

Đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giảm sát của xã hội; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách giáo dục nghề nghiệp

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm