Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giám đốc sở GD&ĐT cần sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Hải Bình - 26/04/2019, 10:53 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT quy định tại Thông tư này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức giữ chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT.

Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định chung của Đảng, Nhà nước, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

Theo dự thảo, tiêu chuẩn chung của giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT được quy định như sau: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo ngành GD&ĐT ở địa phương;

Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi; năng lực xử lý thông tin và truyền thông,

Có năng lực tham mưu cho UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc triển khai các chủ trương, chính sách về GD&ĐT; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của sở GD&ĐT theo qui định để giải quyết các vấn đề về GD&ĐT tại địa phương;

Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan sở GD&ĐT;

Có năng lực phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc;

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định đối với giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên.

Tiêu chuẩn cụ thể chức danh giám đốc sở GD&ĐT: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về GD&ĐT. Có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở GD&ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh giám đốc sở GD&ĐT.

Tiêu chuẩn cụ thể chức danh phó giám đốc sở GD&ĐT: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm. Có thời gian đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng thuộc sở GD&ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh phó giám đốc sở GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm