Đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

GD&TĐ - Đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ quan trọng, đã được thực hiện trong thời gian qua và đạt được một số kết quả bước đầu nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Mục tiêu trong giai đoạn tới là thúc đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển lành mạnh, nâng cao chất lượng và số lượng các dịch vụ công.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đổi mới phải đi đôi với bảo đảm lợi ích của người dân, Nhà nước có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng còn khó khăn để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu. Nhà nước phê duyệt danh mục và quản lý việc chuyển đổi mô hình của các đơn vị sự nghiệp công.

Các Bộ cần khẩn trương xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn chuyên ngành; thực hiện phân loại các đơn vị sự nghiệp. 
Về ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công, Phó Thủ tướng giao các Bộ chủ động đề xuất và xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ; đồng thời gửi các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp chung vào quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công của ngành, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật cần làm bài bản, từng bước và có tính đến đặc thù của từng loại hình dịch vụ công.  

Nguyên tắc tổ chức thực hiện là từ thực tiễn kết hợp với yêu cầu đổi mới để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng ngay trong thực tế, không chờ đến khi đầy đủ các yếu tố mới bắt đầu thực hiện. 

Tất cả các đơn vị sự nghiệp công đều phải thực hiện đổi mới (kể cả các đơn vị được Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động), gắn với việc cơ cấu lại ngân sách và thay đổi phương thức cấp phát từ ngân sách; thực hiện đổi mới theo lộ trình và khuyến khích thực hiện trước lộ trình khi đủ các điều kiện theo quy định.