Công bố bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

Công bố bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

(GD&TĐ) - Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay (17/1) tại Hà Nội Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập  xuất bản lần thứ ba...  

Quang cảnh Lễ công bố
Quang cảnh Lễ công bố

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba gồm 15 tập, với trên 3.300 tác phẩm quan trọng, trong đó được bổ sung trên 800 tài liệu mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những tư tưởng lớn của Người được phản ánh trong bộ sách là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam...

Ngoài ra, bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba này còn cung cấp nhiều tài liệu nêu lên những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới và góp phần làm thế giới đổi thay bằng sự cổ vũ, đoàn kết các dân tộc thuộc địa cùng nhân dân tiến bộ trên thế giới đấu tranh loại bỏ khỏi đời sống nhân loại sự thống trị, áp bức của chế độ thực dân dưới mọi hình thức, công hiến to lớn vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Đồng thời, bộ sách còn góp phần làm sáng tỏ sự nghiệp, tư tưởng thấm đậm giá trị văn hoá của văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh. Nền văn hoá mà Người chủ trương xây dựng với sự kết hợp giữa kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc với tiếp thu tinh hoá văn hoá nhân loại, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước – nhân văn của Việt Nam và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, chống lại mọi chủ nghĩa kỳ thị - độc tôn về văn hoá. Ngoài ra, trong Bộ sách chúng ta còn được thấy những ý kiến chỉ dẫn thiết thực của Người về những nguyên tắc và phương pháp xây dựng nền đạo đức xã hội chủ nghĩa ở nước ta...

Công bố bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập ảnh 2
Bìa sách

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba này là một bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao của cách mạng Việt Nam. Bộ sách đã phản ánh thiên tài trí tuệ của vị lãnh tụ - người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng mácxít vĩ đại. Phản ánh quá trình lịch sử đấu tranh anh dũng và thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, tính khoa học đúng đắn và tính cách mạng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thực tế lịch sử kiểm chứng đã tỏ rõ giá trị, sức sống mãnh liệt và trở thành tinh hoa của dân tộc, niềm tự hào của mỗi con người Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta đang rất vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo...

T. Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cung vẫn chưa đủ cầu

GD&TĐ - Thực tế, việc phát triển nhà ở xã hội đang gặp phải nhiều rào cản dẫn đến việc khó thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư...
Quy trình chiết tách các sản phẩm astaxanthin từ đầu tôm làm thức ăn cho cá koi và tôm thẻ chân trắng.

Thức ăn cho cá koi từ vỏ đầu tôm

GD&TĐ - Chế phẩm chứa astaxanthin, protein từ vỏ đầu tôm bổ sung vào thức ăn cho cá koi và tôm thẻ chân trắng, thay thế sản phẩm nhập khẩu.