Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi
Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủiCận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi

Cận cảnh khu lăng mộ vợ vua Tự Đức xây dựng lại sau 6 năm bị san ủi

GD&TĐ - Khu lăng mộ bà Tài Nhân, vợ vua Tự Đức tại tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa được xây dựng hoàn thành sau 6 năm bị san ủi.