Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bến Tre hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Hải Bình - 06/04/2020, 17:20 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn này, tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (tất cả các tổ chuyên môn đều tham gia).

Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục lựa chọn sách giáo khoa được lựa chọn có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Sau đó, Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 1265/HD-UBND của UBND tỉnh Bến Tre.

Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.

Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các Hướng dẫn tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Uỷ ban tỉnh và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai nếu vẫn không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ kí của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các Uỷ viên tham dự.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm