15 tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.
15 tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”

Theo Thông tư đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” căn cứ trên 15 tiêu chí. Đó là:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã; hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã;

Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã;

Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã;

Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công bằng xã hội trong giáo dục; kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức cấp xã;

Kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 15 tuổi trở lênkết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng học tập thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương”;

Kết quả xây dựng thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; giảm tỷ lệ hộ nghèo;

Thực hiện bình đẳng giới; đảm bảo vệ sinh, môi trường; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định. Mỗi tiêu chí có các nội dung cần đánh giá theo các mức độ đạt được và được hướng dẫn cách cho điểm cụ thể.

Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100. Các tiêu chí không có minh chứng phù hợp không được chấm điểm.

Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85 - 100, không có tiêu chí bị điểm 0;

Loại khá: Tổng số điểm đạt được từ 70 - 84, không có tiêu chí bị điểm 0;

Loại trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50 - 69, không có tiêu chí bị điểm 0. Loại chưa đạt: các trường hợp còn lại.

Thời gian kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã được thực hiện vào tháng 12 hằng năm.

Hội khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Căn cứ kết quả tự kiểm tra, hội khuyến học cấp xã lập hồ sơ và gửi chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ký tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2015.