Tuyên Quang thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn vừa ký Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính (Trung tâm) công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Trụ sở Trung tâm đặt tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.
Trụ sở Trung tâm đặt tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Theo đó, trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.

Trung tâm là đầu mối tập trung các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; Giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trung tâm có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; Các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; Hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử.

Đồng thời, Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm giải quyết; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngoài ra, các cán bộ của trung tâm sẽ tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.