Tuyên Quang: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 27/4

Tuyên Quang: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 27/4

Cụ thể như sau: Học sinh lớp 9 THCS; học sinh lớp 12 THPT, GDTX đi học trở lại từ ngày 27/4/2020; Học sinh lớp 6, 7, 8 THCS, học sinh lớp 10, 11 THPT, GDTX đi học trở lại lừ ngày 4/5/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở GD&ĐT phối hợp với UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở giáo dục có cấp học THCS, THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại văn bản này.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng phương án, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trường học về chương trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; công tác tổ chức dạy học phải đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và UBND tỉnh tại Văn bản số 509/UBND-KGVX ngày 2/3/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong truờng học.

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện các biện pháp chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho học sinh cấp tiểu học và trẻ em mầm non đi học trở lại khi đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch bệnh; báo cáo đề xuất kịp thời với UBND tỉnh.

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này.