Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trưởng phòng GD&ĐT phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn

Minh Phong - 27/09/2018, 06:03 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, tiêu chuẩn chung chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng như sau: Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và nhà nước.

Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Được quy hoạch chức danh trưởng phòng hoặc tương đương trở lên (đối với chức danh trưởng phòng); được quy hoạch chức danh phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên (đối với chức danh phó trưởng phòng).

Có thời gian giảng dạy hoặc làm chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo từ 5 năm trở lên. Có ít nhất 3 năm đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng hoặc hiệu trưởng và tương đương trở lên (đối với chức danh trưởng phòng); có ít nhất 3 năm đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng và tương đương trở lên (đối với chức danh phó trưởng phòng). Có 3 năm liên tục gần nhất được đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thông tư này áp dụng đối với: Người được xem xét quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức khi thực hiện quy trình để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đánh giá công chức giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng.

Tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng quy định tại Thông tư này là cơ sở để giám đốc sở GD&ĐT dự thảo trình UBND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất 5 tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng phòng. Cụ thể: Phẩm chất chính trị, đạo đức; Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu địa phương; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực phát triển các mối quan hệ; Năng lực phát triển bản thân.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm