rssheader

28/02/2021

Những vấn đề đặt ra khi viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo

Hải Bình - 28/10/2019, 12:52 GMT+07 | Trao đổi
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

ThS Nguyễn Chu Du - Trường ĐH Công Đoàn – cho rằng: Để tổ chức kiểm định chất lượng có thể triển khai thực hiện đánh giá ngoài thì báo cáo tự đánh giá phải được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Báo cáo tự đánh giá phải mô tả đúng hiện trạng của trường hoặc chương trình đào tạo. Theo yêu cầu của mỗi tiêu chí, sau phần mô tả, nhà trường cần rút ra những điểm mạnh, điểm tồn tại (điểm yếu) để từ đó có kế hoạch để duy trì, phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm tồn tại.

“Báo cáo đánh giá của ngành Xã hội học được viết trải qua 3 giai đoạn: Viết thô và chuyển đọc chéo giữa các tiêu chuẩn; gửi chuyên gia đánh giá độc lập; tổng hợp và hoàn thiện” - ThS Nguyễn Chu Du chia sẻ.

Lưu ý phần mô tả khi viết báo cáo tự đánh giá, ThS Nguyễn Chu Du cho rằng, trong quá trình xây dựng báo cáo tiêu chí, còn có một hạn chế: mô tả dài dòng, sa vào liệt kê, kể lể.

Một số báo cáo lại mô tả quá ngắn đưa vào nhiều mã minh chứng cùng một lúc, giữa mô tả và minh chứng không khớp nhau, minh chứng không có trong bảng mã, không trích dẫn những ý cốt lõi trong minh chứng để mô tả phân tích bình luận. Một số nhận định nêu ra còn mang tính chủ quan, thiếu minh chứng hoặc minh chứng chưa xác đáng.

“Điểm hạn chế chung nhất của báo cáo tổng hợp là nặng về mô tả, ít chú ý đến phân tích bình luận chú trọng xếp loại, ít chú ý đến các biện pháp khắc phục cải tiến nâng cao chất lượng. Nhiều báo cáo tự đánh giá chưa thể hiện rõ sự nhất quán, sự liên kết các báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí’ – ThS Nguyễn Chu Du cho hay.

Yêu cầu của báo cáo là một thể thống nhất, các tiêu chuẩn, tiêu chí có tính độc lập tương đối nhưng phải kết dính với nhau thành hệ thống làm nổi bật những đặc trưng, để khi đọc, người ta phải thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu cơ bản trong hoạt động đào tạo của nhà trường.

Nhấn mạnh điều này, ThS Nguyễn Chu Du cho rằng, báo cáo do nhiều người viết, cách hành văn khác nhau. Vì thế thư ký tổng hợp báo cáo rất vất vả. Để diễn đạt thành một báo cáo tổng thể hoàn chỉnh. Phần kế hoạch hành động ở nhiều tiêu chí còn sơ sài, chung chung, kiểu nêu phương hướng, hô khẩu hiệu… không nêu rõ mốc thời gian, đơn vị thực hiện, kết quả mong đợi.

Nguyên nhân chính là do phần mô tả trong từng tiêu chí thiếu sự trao đổi phân tích của cả nhóm công tác chuyên trách, thiếu sự góp ý phản hồi của các nhóm khác và Hội đồng tự đánh giá để thống nhất cách chọn lựa minh chứng cốt lõi, thống nhất cách bình luận, phân tích.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm