Thống nhất đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính là Văn phòng Bộ, UBND

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Thống nhất đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính là Văn phòng Bộ, UBND

Để tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phân công lại và thống nhất về đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng quy định đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND cấp tỉnh, cấp huyện.