rssheader

28/09/2020

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020

Hải Minh - 15/11/2018, 16:35 GMT+07 | Thời sự
Kết quả biểu quyết Kết quả biểu quyết

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 7 và Điều 9 trong dự thảo luật này với số đại biểu có mặt tán thành lần lượt là 90,52% và 91,13%.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm: Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định tại Luật này, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

>>> XEM DỰ THẢO LUẬT TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm