rssheader

17/09/2021

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Minh Phong, Nhữ Phong - 01/02/2021, 08:26 GMT+07 | Thời sự
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc, Đại hội sẽ nghe công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều nội dung quan trọng.

Trước đó, Đại hội đã bầu 200 Ủy viên Trung ương, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII lần thứ nhất đã bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị; 5 đồng chí vào Ban Bí thư và 19 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Chương trình của Đại hội cũng tập trung kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm