rssheader

20/10/2020

Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp

Hải Bình - 10/04/2019, 09:47 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Quy chế quy định về nguyên tắc làm việc của các Hội đồng Giáo sư; tiêu chuẩn thành viên của các Hội đồng Giáo sư; thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo Quy chế, thành viên các Hội đồng Giáo sư là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục đại học; cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều này hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng Giáo sư quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở tại cơ sở giáo dục đại học thành lập Hội đồng.

Thanh tra Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các Hội đồng Giáo sư; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế được ban hành kèm Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT; có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm