rssheader

21/09/2021

Bắc Giang phát động phong trào thi đua "Nụ cười công sở"

Đăng Chung - 29/04/2021, 07:57 GMT+07 | Thời sự
Người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang (Ảnh Khôi Nguyên). Người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang (Ảnh Khôi Nguyên).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch số 125 (ngày 28/4) tổ chức phát động phong trào thi đua "Nụ cười công sở" trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 -2025.

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người trong lực lượng vũ trang Nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung thi đua, đối với công việc: Phải trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp, theo phương châm “Việc chưa xong chưa rời công sở”.

Đối với nhân dân: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Đối với doanh nghiệp: Phải lắng nghe và đồng hành. Đối với đồng nghiệp: Phải đoàn kết, hợp tác và hành động vì một Bắc Giang phát triển và bền vững.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức phong trào thi đua, hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua.

Năm 2022, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết Phong trào thi đua. Năm 2025, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào dịp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp giai đoạn 2025-2030.

Kế hoạch nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình hoạt động của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và phù hợp từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vào dịp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm, sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua (qua Sở Nội vụ). Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình cụ thể có các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, thực hiện lồng ghép Phong trào thi đua “Nụ cười công sở” trong các buổi họp, giao ban, sinh hoạt chi bộ… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động.

Đồng thời, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Phong trào thi đua đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Kế hoạch cũng nêu rõ: Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Phong trào đối với các đơn vị thành viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện văn hóa công sở trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

“Sở  Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến; thẩm định thành tích khen thưởng…”, văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm