Thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu theo chế độ.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay đông Lều Vũ Điều được phân công lại công tác khác.