rssheader

06/03/2021

Niềm tin thịnh vượng, hùng cường

Yên Khánh - 27/01/2021, 13:12 GMT+07 | Suy ngẫm

Sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, báo chí khu vực cũng như thế giới qua những bài viết, bình luận biểu thị sự kỳ vọng, tin tưởng vào Đại hội lần thứ XIII sẽ có các quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ nhằm khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh, bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Như chuyên trang của một tờ báo đã in hình quốc kỳ nước ta trên cả trang với tiêu đề “Ngôi sao đang lên của châu Á” cùng nhiều bài viết đánh giá về những thách thức cũng như khẳng định vị thế ngày càng vững chãi của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều tờ báo khác cũng nhận định: Ðại hội đánh dấu một mốc son mới trong sự phát triển của đất nước cũng như của Ðảng; Đại hội sẽ góp phần mang lại những bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các mục tiêu đa phương xoay quanh hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn cầu...

Có thể điểm lại một vài con số: Bình quân GDP giai đoạn 2016 - 2020 của nước ta đạt khoảng 5,9%/năm; trong thời kỳ Chiến lược 2011 - 2020, tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 5,9%/năm. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020; GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.

Đặc biệt là trong năm 2020, dù đại dịch Covid - 19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội, là thiên tai diễn biến dị thường nhưng bằng những cố gắng vượt bậc, nên vẫn có mức tăng trưởng dương, được thế giới ghi nhận là điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống cho người dân.

Những kết quả đạt được trong năm 2020 nói riêng và trong 5 năm qua nói chung, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội XII, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng, then chốt.

Là sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế...

Những kết quả này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo dấu ấn nổi bật mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Triệu triệu người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế đang hướng về Đại hội với niềm tin vững chắc và kỳ vọng về sự thịnh vượng, hùng cường của đất nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm