Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Trong 2 ngày 6-7/5, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học thuộc hoặc trực thuộc Bộ.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng MInh Sơn chủ trì Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng MInh Sơn chủ trì Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc, đại diện các Vụ, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học thuộc hoặc trực thuộc Bộ.

Vai trò quan trọng của công tác tổ chức cán bộ 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong xu thế phân cấp phân quyền, cũng như tự chủ đại học, công tác tổ chức cán bộ có vai trò quan trọng. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trực thuộc Bộ nói riêng, công tác tổ chức cán bộ làm tốt thì mọi công tác khác cũng sẽ làm tốt. Ngược lại, ở đâu đó có vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, thì ở đó khó phát triển, có thể dẫn đến gây mất ổn đinh, đoàn kết nội bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT ảnh 1
Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT

Trong thời kỳ mới, khi các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt các trường đại học tự chủ, phân cấp phân quyền nhiều hơn hơn - lãnh đạo các đơn vị, phải nắm rõ văn bản, quy định pháp luật và định hướng chủ trương của Đảng trong lĩnh vực tổ chức cán bộ

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, cái khó của công tác tổ chức cán bộ là liên quan đến con người, đến lợi ích trực tiếp, về chuyên môn cũng như nhiều lĩnh vực khác trong đơn vị. Năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường đại học đến đâu, có vai trò lớn ở hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT ảnh 2
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tổ chức cán bộ.

Hiện nay trong hệ thống văn bản, không phải văn bản nào cũng thông suốt, nhất quán. một số chưa nhất quán. Hiện nay, Chính phủ có nhiều chỉ đạo liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị công lập, cơ cấu lại hợp lý vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế…

Vì thế, Hội nghị tập huấn lần này là dịp để các đại biểu là cán bộ tổ chức cán bộ của các đơn vị trao đổi trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm xử lý, giải quyết vấn đề nảy sinh. Từ đó để từng trường, từng đơn vị có thể vận dụng, áp dụng tại đơn vị mình theo quy định của các văn bản hiện hành, mang lại những chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Theo đó, trong giai đoạn vừa qua, công tác tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả nội bật. Về bộ máy, Bộ đã sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần cải cách bộ máy hành chính nhà nước, giảm 1 đơn vụ cấp vụ, 21 đơn vị cấp phòng. Cùng với đó giảm 3 lãnh đạo cấp Vụ, Cục, 63 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT ảnh 3
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc trả lời các ý kiến của đại biểu.

Tính đến nay, Bộ GD&ĐT gồm 21 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, có 4 đơn vị, tổ chức hành chính. Tổng số biên chế công chức trong các đơn vị thuộc Bộ là 472 người. Bên cạnh đó, có 56 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. 

Trong thời gian qua, Bộ đã thực hiện nghiêm túc chủ trương và quy định về tổ chức bộ máy, nhân sự. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đảm bảo xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thời gian.

Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức. Ưu tiên xây dựng, cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ quản lý điều hành về công tác tổ chức cán bộ. Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đúng quy định, đã kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ bản đảm bảo chất lượng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ.

Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức cán bộ

Trước đó, trong chương trình tập huấn chiều ngày 6/5 do Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc chủ trì, các đại biểu cũng đã trao đổi, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến liên quan đến việc thực hiện các văn bản hiện hành trong tình hình thực tế của đơn vị, trường đại học. Công tác sắp xếp, tổ chức, bố trí việc làm của công chức, viên chức. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát triển nguồn nhân lực. Vấn đề Hội đồng trường của các trường đại học. Về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật. Và những vấn đề khác liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ….

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT ảnh 4
Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến tự chủ đại học, phân cấp phân quyền trong công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng lắng nghe báo cáo chuyên đề của đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Vinh và các đơn vị khác. Đồng thời tổ chức thảo luận để lắng nghe ý kiến trao đổi của các đại biểu. Nhiều vấn đề đã được nêu ra như nhân sự, cơ cấu định biên bộ máy. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác. Các trường ĐH nêu nhiều ý kiến liên quan đến tự chủ và tự chủ về biên chế thế nào; mong muốn có hành lang pháp lý về tự định biên khi thực hiện tự chủ...

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT ảnh 5
Đại biểu đến từ trường đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT trình bày tham luận chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao về công tác tổ chức cán bộ. Thứ trưởng lưu ý, công tác tổ chức cán bộ có tầm quan trọng chiến lược, nhưng cũng bao gồm những công việc cụ thể từ chế độ chính sách đến vị trí việc làm. Trong bối cảnh nhiều đổi mới, thay đổi, và đâu đó một số văn bản chưa đồng bộ với nhau trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, còn một số nơi, một số cán bộ chưa có hiểu biết, nhận thức chưa đầy đủ, đồng thuận ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục đại học tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Quan tâm thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận có hiệu quả. Đảm bảo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ, bao gồm cán bộ quản lý, lãnh đạo và cả giảng viên, chuyên viên. Đổi mới công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Về phía Bộ cũng chủ động phối hợp với cơ quan liên quan từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp, cơ sở đại học từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, kiện toàn bộ máy, thành lập Hội đồng trường, thực hiện tự chủ. Tạo bước phát triển cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Các học viên tham gia khóa đào tạo nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT đầu tiên tại Việt Nam

Đào tạo nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT đầu tiên tại Việt Nam

GD&TĐ - Trong 3 ngày 9-10/8/2022 tại Trường ĐH Ngoại Thương đã diễn ra Chương trình đào tạo chuyên gia nguồn đầu tiên tại Việt Nam - Nhà tiên phong hỗ trợ kinh doanh toàn cầu TOT - The Global Inspioneer, với sự hỗ trợ và đồng hành từ Tổ chức Hợp tác Phát triển CHLB Đức (GIZ) và Cục phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED).
Ảnh minh họa/INT

Cắt giảm phải từ gốc

GD&TĐ - Mục tiêu đặt ra là từ nay đến năm 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương ngân sách.
Phụ huynh được giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tư vấn về chọn tổ hợp môn lớp 10.

Linh hoạt sắp xếp giáo viên giảng dạy chương trình lớp 10 mới

GD&TĐ - Năm học 2022 - 2023, các trường THPT thực hiện dạy theo chương trình mới lớp 10. Chia sẻ của hiệu trưởng nhiều cơ sở giáo dục tại TPHCM, sau khi học sinh lớp 10 làm thủ tục nhập học và chọn tổ hợp các môn học, nhà trường đã nỗ lực bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên.
Ảnh minh họa/INT

Điểm nhấn du lịch

GD&TĐ - Ngày 8/8 vừa qua, tại Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Giờ học của trẻ Trường Mầm non EduPlay Hà Nội

Bộ công cụ thử nghiệm "chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi", đáp ứng thực tế nuôi dạy trẻ

GD&TĐ - Các chuyên gia, nhà khoa học Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao 6 lĩnh vực Bộ công cụ thử nghiệm với đẩy đủ các nội dung đáp ứng thực tế nuôi dạy trẻ: Phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức; Phát triển thẩm mỹ và tiếp cận với việc học.
Tiến sĩ Hou-mei Sung và chiếc 'gương thần' phản chiếu hình ảnh Đức Phật trên tường.

'Gương thần' không chỉ trong cổ tích

GD&TĐ -Đề cập đến 'gương ma thuật' hay 'gương thần', có lẽ xuất hiện trong tâm trí của hầu hết mọi người là câu nói 'Ai là người đẹp nhất?' trong chuyện cổ tích 'Nàng Bạch Tuyết' của anh em nhà Grimm, hay chiếc gương hình bầu dục đen có thể triệu hồi các linh hồn của John Dee, pháp sư và là cố vấn của Nữ hoàng Elizaeth I nước Anh. Mới đây, người ta còn phát hiện một chiếc gương cổ bí ẩn có thể phản chiếu những hình ảnh kỳ diệu.
2 cá thể rùa mà đối tượng Phú giao dịch mua bán.

Đang mua bán 2 cá thể rùa quý hiếm thì bị bắt

GD&TĐ - Ngày 10/8, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm' theo điều 244 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Km58 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Novaland đồng hành cùng quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Novaland đồng hành cùng quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

GD&TĐ - Tập đoàn Novaland đã trao tặng 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ “Vì biển, đảo, quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Hoạt động nhằm thể hiện sự chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tâng vật cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ.

Phát hiện cơ sở cung cấp bình khí cười cho quán bar ở Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 10/8, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra cơ sở cung cấp bình 'khí cười' cho các cơ sở kinh doanh quán bar, quán cà phê... tại số nhà 6, ngõ 331 phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn.