Nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo tại Bắc Kạn

GD&TĐ - Xác định công tác giảm nghèo bền vững có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH, huyện Chợ Mới đã tập triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo tại Chợ Mới, Bắc Kạn.
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo tại Chợ Mới, Bắc Kạn.

Nâng cao chất lượng sống cho hộ nghèo

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm nâng cao mức sống và chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn huyện.

Huyện đã đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm trên 2%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số phấn đấu giảm 3%/năm. Đến năm 2025, toàn huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 18%. Khoảng 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

Tập trung nguồn lực và các giải pháp thiết thực

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, các cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Mới đã tập trung nhiều nguồn lực, giải pháp thiết thực nhằm khơi dậy sự sáng tạo, sức lao động của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

Trong đó, đặc biệt chú trọng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo, xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách công tác giảm nghèo từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo và chủ động giám sát công tác triển khai thực hiện. Tổ chức và thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, nghèo đa chiều đến cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, mô hình, dự án thành công trong giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo tại Bắc Kạn ảnh 1

Tập trung triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tham gia tuyên truyền, động viên, hướng dẫn hộ nghèo về kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai thực hiện có những việc làm thiết thực giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các mô hình, dự án liên kết theo tiềm năng, lợi thế, phù hợp với quy hoạch và chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp họ cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân để tăng cơ hội tiếp cận cho người nghèo; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế tuyến cơ sở, tập trung xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc trẻ em 0-16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của huyện; bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chủ động chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, xây dựng đội ngũ rà soát viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực trạng của địa phương, làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

Dấu hiệu mãn dục ở nam giới

GD&TĐ -  Khác với nữ giới, chức năng sinh sản dừng hoàn toàn khi mãn kinh thì ở đàn ông, chức năng sinh lý giảm dần chứ không hoàn toàn mất hẳn.