rssheader

27/01/2021

Quy định chặt về xả thải ra không khí

06/01/2020, 12:24 GMT+07 | Môi trường
Quy định chặt về xả thải ra không khí

Tại dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ TN&MT đề xuất các nguồn phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát. Theo đó, nguồn phát thải khí phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí thải.

Việc quản lý nguồn phát thải gắn chặt với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Cụ thể, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. “Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường, có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật” - Điều 70 về quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh của dự thảo ghi rõ.

Cũng theo dự thảo này, việc xem xét, quyết định đầu tư dự án và hoạt động có phát thải khí phải căn cứ vào sức chịu tải của môi trường không khí, bảo đảm không có tác động xấu đến con người và môi trường.

Tại Chương IX quy định về quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường, Bộ TN&MT đề nghị, dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải hoặc theo lưu lượng khí thải đã được xác định trong giấy phép môi trường), phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ với tần suất là 3 tháng/1 lần.

Đối tượng có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải hoặc theo lưu lượng khí thải đã được xác định trong giấy phép môi trường), phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ với tần suất là 6 tháng/1 lần.

Đồng thời, khuyến khích các cơ sở không thuộc đối tượng quy định của 2 trường hợp trên thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ, làm cơ sở để đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về khí thải.

Trường hợp bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, phải rà soát lại hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải hoặc cải tạo, nâng cấp hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi xả thải ra môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm