rssheader

23/10/2020

54% tiêu chuẩn quốc gia có mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế

Hồng Vinh - 23/10/2019, 02:19 GMT+07 | Môi trường
Cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong bảo vệ môi trường Cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong bảo vệ môi trường

Riêng năm 2018, Tổng cục đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 6 quy chuẩn kỹ thuât địa phương, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế - xã hội đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA…)

Một nét mới trong hoạt động hội nhập về xây dựng tiêu chuẩn trong năm qua là Việt Nam chủ trì 3 dự án soát xét tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và 1 dự án biên soạn tiêu chuẩn ISO mới đầu tiên kể từ khi là thành viên chính thức của ISO.

Đó là Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO/DIS 1656 Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thô – Xác định hàm lượng nitơ trên cơ sở áp dụng thành quả nghiên cứu khoa học từ Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam; Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO 248-1:2011 Cao su thô – Xác định hàm lượng chất bay hơi – Phần 1: Phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy và Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO 1658: 2015 Cao su thiên nhiên – Quy trình đánh giá do trong tiêu chuẩn có một số điều không phù hợp, dẫn đến không thực hiện hoặc khó thực hiện.

Việc chủ động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tăng cường uy tín và vị thế của Việt Nam trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế và tạo cơ hội cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngay trên sân nhà, tạo điều kiện bước vào thị trường thế giới dễ dàng hơn.

Trong năm 2019, Tổng cục tập trung vào tăng cường công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa trong khuôn khổ hợp tác APEC/SCSC, ISO, IEC, PASC, ACCSQ/WG1, GS1, JISC, KATS, AS, EnterpriseSingapore...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm