Lào Cai: Hội đồng hoàn thành chọn SGK mới lớp 2, lớp 6 trước ngày 31/3

GD&TĐ - Theo kế hoạch năm học 2021-2022 ngành GD&ĐT Lào Cai đặt ra, các Hội đồng lựa chọn SGK mới lớp 2, lớp 6 sẽ hoàn thiện công việc theo quy định, nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT trước ngày 31/3/2021.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc lựa chọn được các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 đặt ra yêu cầu phải phù hợp với đối tượng học sinh ở các nhà trường, phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục của Lào Cai.

Tổ chức lựa chọn SKG lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022 đúng các quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, công văn số 649/UBND-VX; đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

Việc tổ chức nghiên cứu, đánh giá SGK lưu ý: Từng thành viên trong Hội đồng tổ chức nghiên cứu, đánh giá SGK (theo các tiêu chí lựa chọn SGK ban hành theo Quyết định số 751/QĐUBND của UBND tỉnh), hoàn thiện trước ngày 26/3/2021.

Các thành viên trong Hội đồng hoàn thiện bản đánh giá các SGK, nộp cho thư ký Hội đồng trước ngày họp Hội đồng 2 ngày (Kế hoạch làm việc từng Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định); Thư ký Hội đồng tổng hợp đánh giá SGK của các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng;

Tổ chức họp Hội đồng để thảo luận, đánh giá SGK, bỏ phiếu kín lựa chọn SGK; hoàn thiện các hồ sơ gửi về phòng GDTH (cấp Tiểu học) và phòng GDTrH (cấp THCS) trước ngày 31/3/2021, bao gồm: Bản đánh giá SG của từng thành viên Hội đồng. Bản tổng hợp đánh giá SGK.

Biên bản họp Hội đồng lựa chọn SGK, biên bản có chữ ký tất cả các thành viên Hội đồng dự họp. Hệ thống phiếu. Các thành viên Hội đồng nghiên cứu SGK điện tử, Sở GD&ĐT gửi một số SGK in cho các thành viên Hội đồng (đối với SGK có bản in).

Trong quá trình nghiên cứu, đánh giá các bản mẫu SGK, nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, báo cáo tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo nhà trường để lãnh đạo nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT (cùng với bản danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn).

Trước đó căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Lào Cai đã đồng ý giao Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng tiêu chí lựa chọn SGK đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 751/QĐ-UBND của UBND tỉnh, để lựa chọn SGK cho năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo (nếu còn phù hợp) để triển khai thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, việc chọn SGK lớp 2, 6 tại Lào Cai cũng còn được bổ sung các tiêu chí:  Bổ sung hồ sơ lưu tại cơ sở giáo dục: Bản nhận xét về các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách (mỗi giáo viên 01 bản).

Bổ sung hồ sơ lưu tại cơ sở giáo dục: Bản nhận xét về các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách (mỗi giáo viên 01 bản).