Kiểm tra, đánh giá kết quả và hồ sơ PCGDMN trẻ em 5 tuổi

Kiểm tra, đánh giá kết quả và hồ sơ PCGDMN trẻ em 5 tuổi
(GD&TĐ)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả và hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TENT) để thống nhất việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả PCGDMN TENT, đảm bảo trung thực, khách quan và phù hợp với chủ trương đổi mới quản lý ngành.
Kiểm tra, đánh giá kết quả và hồ sơ PCGDMN trẻ em 5 tuổi ảnh 1
Theo hướng dẫn này, UBND cấp xã tự kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu PCGDMNTNT của đơn vị. UBND cấp huyện kiểm tra 100% số đơn vị cấp xã. UBND cấp tỉnh kiểm tra 100% số đơn vị cấp huyện; tại mỗi huyện, kiểm tra hồ sơ của 100% số đơn vị cấp xã; kiểm tra thực tế ít nhất 2/3 số đơn vị cấp xã.
Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra đơn vị cấp tỉnh theo nguyên tắc “kiểm tra xác suất”. Cụ thể, kiểm tra hồ sơ của tất cả các đơn vị cấp huyện; kiểm tra thực tế ít nhất 2/3 số đơn vị cấp huyện (đảm bảo có huyện vùng thuận lợi, vùng khó khăn); tại mỗi huyện kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 2 – 3 đơn vị cấp xã nhằm thẩm định tính xác thực các nhận định, số liệu trong báo cáo, đối chiếu các tiêu chuẩn PCGDMN TENT theo quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT .
Căn cứ vào tiêu chuẩn PCGDMN TENT, việc kiểm tra, công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDMN TENT thực hiện theo trình tự: Các đơn vị cấp xã tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, lập báo cáo, trình cấp trên quản lý trực tiếp đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn; UBND cấp huyện, kiểm tra và ban hành quyết định công nhận đối với đơn vị cấp xã; UBND cấp tỉnh kiểm tra và ban hành quyết định công nhận đối với đơn vị cấp huyện; Bộ GD&ĐT kiểm tra và ban hành quyết định công nhận đối với các đơn vị cấp tỉnh.
Một trong những nội dung kiểm tra là kiểm tra các lớp học của trẻ 5 tuổi tại trường mầm non về chất lượng, số lượng phòng học, đồ dùng đồ chơi (đối chiếu với Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT), số trẻ/lớp; số lượng, chất lượng, định mức giáo viên/lớp; môi trường trong và ngoài lớp học, chất lượng bữa ăn, tổ chức ăn cho trẻ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên (phỏng vấn giáo viên, xem bảng lương của nhà trường); dự một số giờ... đối chiếu với tiêu chuẩn phổ cập...
Lập Phương