rssheader

28/11/2020

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra thu sai quy định

Thanh Tuấn - 12/10/2020, 18:09 GMT+07 | Kết nối
Học sinh tiểu học (ảnh minh hoạ) Học sinh tiểu học (ảnh minh hoạ)

Bộ GDĐT cho biết đã có 2 công văn số 1620/BGDĐT - KHTC ngày 11/5/2020 về việc hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2020-2020, chỉ đạo điều hành giá năm 2020 và Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuy nhiên, qua phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở GD còn chưa quyết liệt thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ GD-ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp, cơ quản quản lý GD các cấp hướng dẫn các cơ sở GD phải nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung đã nêu tại các văn bản số 1620/BGDĐT-KHTC và số 3281/BGDĐTKHTC của Bộ GD-ĐT. Trong đó cần tập trung một số giải pháp như sau:

UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi của cơ sở GD, cụ thể:

Thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD của nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019.

Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&Đ thuộc hệ thống GD quốc dân.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ quan quản lý GD tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở GD trên địa bàn.

Đồng thời, Bộ GDĐT cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở GD và cơ quan quản lý GD; yêu cầu các cơ sở GD phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở GD theo đúng quy định.

Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên Website để nhân dân phản ánh và đồng thời kịp thời báo cáo những vướng mắc về Bộ GDĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm