rssheader

24/09/2020

Xây dựng chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực chuyên ngành lao

Lập Phương - 16/04/2014, 13:20 GMT+07 | Kết nối
Xây dựng chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực chuyên ngành lao

Tại Quyết định này, Bộ GD&ĐT được giao nghiên cứu, rà soát và lồng ghép các nội dung phòng, chống bệnh lao trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng chống bệnh lao cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với hình thức phong phú, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên ngành lao.

Quyết định cũng ghi rõ giải pháp về nguồn nhân lực cho công tác phòng chống bệnh lao. Theo đó, nguyên cứu ban hành chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức và người lao động làm công tác phòng, chống lao.

Đa dạng hóa các loại hình đào tạo chuyên khoa và chuyên ngành khác, kết hợp hình thức đào tạo tập trung với đào tạo tại chức, đào tạo ngắn hạn và dài hạn; bồi dưỡng y khoa liên tục thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm