rssheader

24/09/2020

Tăng cường nguồn lực xã hội đầu tư cho GD-ĐT

Hải Bình - 14/09/2020, 06:09 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông.

Bộ GD&ĐT có Công văn số 1428/BGD&ĐT-CSVCTBTH đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; trong đó có nội dung về ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cụ thể như:

Dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020); chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục (Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình đến năm 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020) và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt. 

Khuyến khích, huy động các nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần giải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng chương trình, đề án, dự án ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách, trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học và yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và phân bổ, bố trí kinh phí cho các địa phương đặc biệt khó khăn.

Về ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Bộ GD&ĐT cho biết: Tại mục 2 phần III (về giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ) của Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: “Xây dựng kế hoạch, lộ trình để thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục tại địa phương; ưu tiên lồng ghép vấn đề xã hội hóa, phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp điều kiện, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của người dân tại địa phương”. 

Như vậy, UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm